Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Med tanke på Moderaternas nya hållning i partibidragsfrågan, kan man nästan för en stund välkomna partiets så kallade inlyssnande. Det var nämligen tack vare ett sådant som partisekreterare Sofia Arkelsten idag kunde meddela att partiet nu vill se en lagstiftning för att samtliga partier ska redovisa sin finansiering.

Det är bra att Moderaterna ändrar sig. Inte minst med tanke på Socialdemokraternas historia av facklig finansiering. Arkelsten framhåller mycket riktigt i sin artikel på Brännpunkt att den nya lagstiftningen måste avse alla former av bidrag, som lotteriverksamhet (läs A-lotteriet) och oavlönat arbete.

Uppgifter om LO:s valmaskineri kan nu komma att visas på en hemsida nära dig! –Uppgifter som tidigare bara har nått ut tack vare nitiska borgerliga politiker och skribenter.

När LO och S har kritiserats för märkliga betalningsordningar sinsemellan har de passat på att ifrågasätta borgerlighetens finansiering. Svenskt Näringsliv och liknande organisationer har pekats ut och S har även antytt att landets alla miljonärer kan antas bidra ekonomiskt till de marknadsliberala partierna.

Nu får vi se, hur det egentligen ser ut. A-lotteriet drog mellan 2000 och 2010 in 585 000 000 kr till S och SSU. Krav på redovisning av partiernas intäkter kommer att ge oss intressant läsning.

Arkiv

Maria Ludvigsson

Det var Moderaternas förstanamn i Näringsutskottet, Jessica Polfjärd, som bjöd in till årets utvärdering av regelförenklingsarbetet. Svenska företags regelbörda är välkänd, väldokumenterad, väldebatterad och uppenbarligen väldigt svår att komma åt. Näringslivets Regelnämnd följer nogsamt utvecklingen varje år och gör årsvisa redovisningar.

I år, som alla år, kunde NRR presentera siffror som visade att nästan varje företagare anser det vara viktigt och mycket viktigt att det regelverk som kringgärdar dem blir enklare och mindre omfattande. Det är också tydligt att ju mindre  företag desto viktigare är regelminskning för tillväxt och utveckling.

Möjligen fanns vid detta utvärderingsseminarium anledning att känna en smula förnöjsamhet. För första gången visade undersökningen att det är en större andel som upplever att regelkrånglet blivit mindre, än som upplever att det ökat. Har kanske trenden vänt?

Dock, bör tilläggas, svarar drygt 70 % av företagen att de inte märker någon skillnad alls.

Undersökningen gäller alltså företagens upplevelse av bättre eller sämre villkor. De hinder som besvärar mest anger de vara skatte- och momsregler, arbetsrätten (turordningsregler) och arbetsmiljöregler. På åtminstone ett av dessa områden finns inget att hämta hos det största regeringspartiet. Där blir svaret, ”vi hör vad ni säger och vi vill ert bästa, men nej detta tar vi inte i. Nästa fråga?”

Ett särskilt intressant inlägg från NRR var rekommendation att faktiskt lyssna på företagen och utgå från att det företagen beskriver som hinder också är det. Ett självklart inspel kan tyckas, men uppenbarligen något som måste påpekas.

 

Maria Ludvigsson

Tidigare idag meddelade Skatteverket att dubbelmomsen för app-företag ska minskas till en, enkel moms. Gott så. Branschen och företagarorganisationer har jobbat för detta sedan 2009 och det har tagit lång tid för Finansdepartement och Skatteverk att rätta till det EU-relaterade eländet.

Under ett seminarium anordnat av Företagarna, Svenskt Näringsliv, Dataspelsbranschen, IT&Telekomföretagen och Svenska förläggareföreningen diskuterades frågan.

Hans Lindberg, statssekreterare i Finansdepartementet, deltog och beskrev hur krångligt det kan vara med skatter, i synnerhet om de är dubbla och i särskild synnerhet om EU dessutom är inblandat. Lindberg var dock positiv till branschens initiativ och var nöjd med dagens besked från Skatteverket.

På min direkta fråga om departementets agerande i just denna fråga – som drivits av vad Lindbergs chef kallat särintressen – ska tolkas som att man numer ser dessa företag som allmänintresse, allmänt nog för att ta på allvar, svarade statssekreteraren att detta är av allmänintresse.

Så bra!

Det ligger alltså i allmänhetens intresse att vi har företag som växer och utvecklas. Det är en bra utgångspunkt.

Claes Arvidsson

Försvarshögskolans rektor Romolo Enmark har satt ned foten och fattat ett klargörande beslut med  högskoledirektören Lars Bergström som föredragande. Jag får väl också gratulera skolans styrelse med tungviktare som landshövding Peter Egardt (ordförande),  generaldirektör Henrik Landerholm, generaldirektör Helena Lindberg och generallöjtnant Göran Mårtensson.

Ärendet gäller Granskning av den interna kontrollen vid ILM (HR/HF 50/2011).

I beslutet av den 4/11 konstateras inledningsvis att förändringar inom försvarssektorn bland annat innebär minskade uppdrag och att detta ställer ILM (Institutionen för ledarskap och management) ”inför en stor utmaning”. Mot den bakgrunden framhålls det begärde ILM: s chef i januari 2011 att en extern granskning av den interna kontrollen skulle ske. Skälet var att ”att fånga upp brister och svagheter i den interna kontrollen, ge förslag på förbättringar och ge institutionen en god grund att bygga vidare på”.

Uppdraget gick till revisionsbyrån KPMG.

KPMG avrapporterade i maj 2011, vilket resulterade i att FHS internt beslöt att gå vidare på egen hand. Sedan bland annat samtal genomförts med personer på ILM kom FHS och KPMG överens om att revisionsfirman skulle revidera sin rapport. Den nya är snällare.

I beslutet sägs nu att utredningsarbetet ger ”kompletterande underlag” för att jobba vidare med det förbättringsarbete som redan pågår. Man konstaterar vidare att ”det får anses klarlagt … att den interna kontrollen inte fungerat väl.”

I beslutet skriver rektor vidare att när det gäller personerna A, B och C – som helt plötsligt dyker upp i dokumentet – har de i vissa fall inte följt det interna regelverket men att något uppsåt inte har funnits. Någon disciplinpåföljd är inte aktuell, eftersom det kräver att ”omständigheterna inte är ringa” och vidare att ”arbetstagaren inom två efter förseelsen skriftligen ska meddelats vad som anförts mot honom/henne”. Rektor betonar också att den interna kontrollen brustit och att regelverken ”inte varit så väl kända i organisationen”.

Det konstateras vidare att A, B och C saknar kunskap om och förståelse för ”vad det innebär att ansvara för uppdrag och ekonomi”. Därför får de inte ha ledningsansvar – om inte institutionschefen anser att så krävs och samtidigt säkerställer att de har gjort sitt ABC.

Ingen har medvetet felat och nu ska det aldrig kunna hända igen.

Slutet gott, allting gott.

Eller?

Historien kan också skrivas så här:

I juli 2009 fick högskoledirektör Lars Bergström information och dokumentation om misstänkta ekonomiska oegentligheter avseende A, B och C. Snabba ryck utlovades.

Den 19 oktober fattades beslut (845/2009:2) om att inleda en utredning innefattande representation, upphandling av konsulter, inköp för personligt bruk (kameror, datorer mm) och telefonkostnader.
Men sedan hände inget.

Samme person som hade informerat Bergström valde därför att i maj 2010 ta uppgifterna vidare till Högkvarteret, som är den myndighet som är storbeställare av uppdrag hos FHS. Först efter påtryckningar från Försvarsmakten, inklusive minskade beställningar, inledde FHS sin granskning  i januari 2011. Det vill säga den granskning som nu beskrivs ha tillkommit på FHS eget initiativ.

Beslutet lutar sig tungt mot att regelverket har varit luddigt och att just de tre granskade inte har förstått regler som alla andra har klarat av. Jag har sett fakturorna och har svårt att förstå att inte A, B och C har förstått. Hade det inte varit bättre att låta någon annan instans än rektorn och högöskoledirektören bedöma var gränsen mellan dumhet och systematisk missförståelse går?

Är det förvånande att forskare söker sig bort från FHS?

Är det rimligt tro att rektor Enmark kan skapa förtroende för verksamheten?

Frågorna borde ligga på utbildningsminister Jan Björklunds bord.

Claes Arvidsson

Mer än tio år efter Öresundsbrons öppnande dräller det fortfarande av hinder för pendling mellan Danmark och Sverige. Danmarks nya ekonomi- och finansminister Margrethe Vestager beskrev kritiskt utvecklingen vid en konferens med orden:

Det verkar som att man lyfter bort hindren med pincett och skapar nya med skovel.

Hon hade dock inte några förslag med sig.

Sveriges handelsminister Ewa Björling ansåg för sin del att danskarna varit oflexibla men välkomnade samtidigt utspelet.

Och så undrar man varför så lite händer.

PJ Anders Linder

Det känns som att affärstidningarna numera till 75 procent består av artiklar om att Angela Merkel är tokig eftersom hon inte vill ge ECB fria händer att köpa sydeuropeiska statspapper lika fort som de hinner tryckas. Kanske har de en poäng, kanske kan stabilitetssökandet leda till finansiell rigor mortis även för dem som till en början har hygglig ordning på pengarna. Men det kan ändå vara värt att höra vad andra sidan har att säga. Det här inlägget i Die Welt ger en rätt god bild av den tyska positionen.

PJ Anders Linder

I morse var jag med i Godmorgon Världens panel tillsammans med Per Wirtén och Elisabeth Sandlund och diskuterade Sverigedemokraterna, export till Syrien och Kristdemokraternas prövningar. Det lät så här.

Maria Ludvigsson

Veronica Palm är den första, och hittills enda, som går ut till Håkan Juholts försvar. Hon är liksom Juholt själv övertygad om att han kommer att leda partiet över nästa val. Då är de två som tror på detta.

Då Veronica Palm tillhör partiets vänstra halva är det kanske inte så förvånande att hon rycker ut till Juholts försvar.
Palm är dock något tydligare än Juholt själv eftersom hon ger tydligt besked om vad hon tycker om vinst i vården. Eller åtminstone meddelar hon att det är en fråga de borde vara tydliga i. Det är hon helt tydlig med.

Daniel Persson

UN Watch rapporterar att UNESCO:s verkställande styrelse enhälligt, det vill säga även USA, Frankrike, Storbritannien med flera demokratier, valt in Syrien i ett antal kommittéer. En av dessa har direkt att göra med mänskliga rättigheter. Detta skedde på Arabländernas nominering samtidigt som protesterna i Syrien slogs ner med våld.

Om Arabförbundet hoppas åtnjuta något slags förtroende i dessa frågor kommer det att krävas att ord övergår i handling när det gäller att skydda det syriska folket.

För att citera Fredrik Segerfeldt som skriver på sin blogg: Kan vi snälla sluta att låtsas som att FN är något det inte är.

Daniel Persson

Ledarsidans egen PJ Anders Linder talade vid Bohmanfondens idéseminarium den 22 november om betydelsen av idéer och Gösta Bohmans förhållande till desamma. Talet är nu transkriberat och går att läsa på Svensk Tidskrift.