Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Debatten om flyget och försvaret av Stockholm går vidare. Först med ett inlägg av Mattias Sjölund, VD vid Uppsala Airport AB och därefter svarar Tim Björklund m fl.

Försvarsmakten har dock inte hört av sig.

CIVIL DRIFT LIKA BRA SOM MILITÄR

Tim Björklund, Annelie Ivonen, Lage Öhlund & Christer Borg har på ledarbloggen ifrågasatt lämpligheten i ett försvarsperspektiv att ett privatägt bolag vill ta över driften av Uppsala-Ärna Flygplats från Försvarsmakten. Men det är inte något problem, skriver Mattias Sjölund, VD vid Uppsala Airport AB.

I vår tid är samverkan mellan privata och offentliga aktörer en väsentlig åtgärd för att exempelvis bevara och utveckla viktig infrastruktur samt för att dela kostnader. Vad det avser Uppsala Ärna Flygplats har det visat sig att Försvarsmakten ej längre önskar vara huvudman, samtidigt som ett intresse från flygvapnet finns att flygplatsen fortsättningsvis förhåller sig i ett sådant skick att den kan nyttjas vid eventuellt behov, exempelvis vid förhöjd beredskap.

Parallellt finns det idag åtminstone en civil operatör som vill åta sig att underhålla och driva flygplatsen vidare. Den önskade effekten är att flera aktörer på sikt kan komma att nyttja flygplatsen. På en marknad där efterfrågan på flygkommunikationer kontinuerligt ökar kommer behovet av mer bankapacitet tydliggöras, med anledning av detta fastställde Transportstyrelsen i december 2008 Ärna som riksintresse för civil luftfart.

I en framtid kan alltså såväl affärsflyg som reguljärt flyg samsas med det militära flyget om banorna på Ärna. Även andra verksamheter, exempelvis polisflyget eller det redan verksamma och för regionen mycket viktiga ambulansflyget har möjlighet verka på flygplatsen.

Det finns således många fördelar med ett samutnyttjande. Samverkan och nya huvudmannaskap omöjliggör ej försvarsmaktens möjlighet att från Ärna försvara huvudstaden, det möjliggör flygplatsens fortlevnad med en bevarad militär infrastruktur.

Mattias Sjölund

VD, Uppsala Airport AB

SVAR DIREKT FRÅN TIM BJÖRKLUND M F L

Vi har inga synpunkter på om ett privat bolag vill bedriva flygplatsverksamhet i samverkan med Försvarsmakten på Ärna flygplats. Denna fråga behandlas just nu av Uppsala kommun.

Om Försvarsmakten fortfarande vidhåller om att lämna huvudmannaskapet senast 2010 innebär det i praktiken att Ärna flygplats stänger sommaren 2010. Detta tvingar Försvarsmakten att i förtid säga upp avtal och resultatet blir en fördyrning på ca 100 miljoner kronor. För denna fördyring skulle Försvarsmakten kunna fortsätta driva flygplatsverksamheten i ytterligare ca 2-3 år och därigenom även ha fortsatt förmåga att snabbt kunna verka med sina luftstridskrafter över vår huvudstad.

Om våra politiker anser att Ärna flygplats är viktigt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv måste Försvarsmakten säkerställa att flygplatsen är i operativ drift, oavsett om det finns en privat aktör eller inte. Detta görs enbart genom att behålla huvudmannaskapet av flygplatsen.

Tim Björklund

Ärna Officersförening

Arkiv