Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Det svenska försvarets kvalitet är hög. Den operativa förmågan ökade mellan 2006 och 2007, enligt Försvarsmaktens egen värdering byggd på internationell standard. Det finns inte fog för den negativa bild av försvaret som SVD ger. Riksdagens utvärdering av försvarsbeslutet 2004 visar också att målen för verksamheten nås, problemet är Försvarsmaktens förmåga att hålla i ekonomin.

Risken är dock att det snabbt uppkomna underskottet på förbandsanslaget följt av snabba inbromsningsåtgärder kommer att sänka den framtida operativa förmågan. Det är skälet att ekonomin måste fås under kontroll nu och strukturella åtgärder vidtas för att balansera budgeten. Jag har därför bett om förslag på mer långsiktiga åtgärder istället för Försvarsmaktens tidigare förslag till snabbstopp, som exempelvis var inställd pilotutbildning.

Utan att stärka den ekonomiska planerings-, prognos- och uppföljningsverksamheten är nya pengar ingen lösning. Försvarsmaktens budgetunderlag för 2008 var i balans, men förvandlades på nio månader till ett underskott på 1,5 miljarder kronor. Regeringen har varken sparat på förbandsverksamheten eller tillfört nya uppgifter.

Försvarspolitiken kommer i år genomgå en genomgripande förnyelse. Vi har redan levererat tvåbefälssystem, grunden för rekrytering på frivillig grund, deltagande i samarbete för strategisk lufttransportförmåga, dubblering av anslagen för internationella insatser, en ny krismyndighet, fördjupat nordiskt försvarssamarbete, samarbete med USA om allt från Kustbevakning till hantering av fjärrstyrda bomber, och en försvarsberedning med uppdrag att förbereda senhöstens nya försvarsinriktning.

Det finns ingen aktör som har ambition och förmåga att utgöra ett hot mot Sverige av den gamla typen. Östersjön är helt inklädd av Nato- och EU-länder, med Kaliningrad och St. Petersburg som undantag. Sveriges säkerhetspolitiska miljö är fundamentalt förändrad.

Utvecklingen i omvärlden analyseras regelbundet, självklart gäller det även utvecklingen i Ryssland. Vi delar dock inte den alarmistiska bilden av Ryssland som den framställs av SvD.

Sverige vill verkligen se mycket mer av demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland, men Ryssland är inte ett existentiellt hot mot Sverige eller EU. Vägen framåt går inte via isolering utan genom ett bredare engagemang.

Morgondagens hot i vårt närområde kommer att vara annorlunda än de gamla. Den stora faran är inte en återgång till en tidigare säkerhetspolitisk situation, med invasionshot riktade mot Sverige, utan nya och bredare hot. Kring detta var den parlamentariska Försvarsberedningen entydig, i sin säkerhetspolitiska rapport i december. Den nya sortens hot är i hög grad gränsöverskridande och kan bara förebyggas och bekämpas genom internationellt samarbete.

Jag hade gärna velat kunna ägna mig helt åt arbetet med försvarets framtida uppgifter, inriktning och dimensionering. Tyvärr tvingar dagens underskott departement och Försvarsmakt att ägna betydande tid åt att hantera de omedelbara ekonomiska problemen för att skapa en stabil grund för framtiden.

Sten Tolgfors

Försvarsminister

Arkiv