Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Det tycker inte jag. Fallet med Anders Finström och hans fru Simzar visar att lagstiftningen är alltför fyrkantig. Om detta kom ett brev som jag själv skulle ha kunnat underteckna

Anders Finström har under lång tid kämpat för att hans fru inte ska utvisas från Sverige, och hans kamp förtjänar en reaktion. Ärendet är redan omskrivet i media, bl a har SvD’s ledarblogg tidigare tagit upp frågan, och vi har alla följt hans arbete för att hustrun Simzar Parvandi inte ska avvisas till Azerbajdzjan, för att därifrån ansöka om uppehållstillstånd här i Sverige.

Anders och Simzar har öppet och klart redogjort för sina skäl. Det mesta är redan sagt och mycket behöver inte tillföras. Men för läsarens skull gör vi här en liten sammanfattning av de skäl som finns för att Simzar Parvandi inte skall behöva avvisas. Det är främst fyra skäl som anförs:

1. Simzar Parvandi är gift och vigd med den svenska medborgaren Anders Finström. Enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (UtlL) skall uppehållstillstånd ges till en utlänning som är maka till någon som är bosatt i Sverige.

2. Simzar Parvandis blott 21-åriga dotter bor här i Sverige, och dottern födde den 10 september sitt andra barn. Enligt 5 kap. 3 a § UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som på något annat sätt är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige, om hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet.

3. En ansökan om uppehållstillstånd kan inte behandlas i Azerbajdzjan. Vid en eventuell avvisning till Azerbajdzjan måste Simzar Parvandi åka vidare till Turkiet. Detta förfarande är både krångligt och dyrt. I proposition 1999/2000:43 säger statsrådet: ”Även i andra fall kan omständigheterna vara sådana att det inte framstår som skäligt att sökanden återvänder till ett annat land för att ge in en ansökan om uppehållstillstånd därifrån. Det kan exempelvis vara fråga om återvändande till ett land där det inte finns någon svensk utlandsrepresentation och där det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland för att ge in ansökan där. I dessa fall är svårigheterna att ge in ansökan inte sällan förenade med att det är fråga om ett avlägset land och därmed stora kostnader för att återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.” (sid. 57)

4. Simzar Parvandis före detta man, som befinner sig i Azerbajdzjan, har hotat att döda henne nästa gång de möts. Enligt hans och hans familjs synsätt har Simzar skämt ut familjen genom sin skilsmässa och sitt nya äktenskap. Att Simzar tidigare blivit allvarligt misshandlad av sin före detta man, har hon själv berättat i en skriftlig inlaga, och i en annan inlaga berättar dottern att mamman blivit misshandlad. Den 19 juli i år beslutade regeringen om en stor satsning för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Drygt tretton miljoner kronor avsattes till länsstyrelser för stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. ”Att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad fråga för mig och för regeringen”, sa jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Samma syn på behovet av hjälp bör vi väl ha oavsett var den hotade kvinnan för tillfället är skriven?

Visserligen skall en utlänning enligt huvudregeln (5 kap. 18 § UtlL) ha ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd innan inresan till Sverige. Vi anser dock att det i det här specifika ärendet, vid en samlad bedömning, måste kunna göras undantag.

Nu ligger ärendet hos Migrationsöverdomstolen. Trots att mycket pekar på att hon återigen får ett avslag på sin ansökan önskar vi att Simzar Parvandi inte tvingas återvända till Azerbajdzjan.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp)
Betty Malmberg, riksdagsledamot (m)
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (fp)
Bodil Ceballos, riksdagsledamot (mp)
Anne Ludvigsson, riksdagsledamot (s)
CajsaStina Åkerström, artist
Helena Leander, riksdagsledamot (mp)
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (s)
Kalle Larsson, riksdagsledamot (v)
Kurdo Baksi, invandrarpolitisk samhällsdebattör
Sara Muhammad, riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (m)

Arkiv