Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Den 25.  oktober skriver Claes Arvidsson en ledarblogg om kritikkverdige forhold ved Försvarshögskolan (FHS) og at skolens ledelse ikke gjør noe med problemene som finnes. For å underbygge at det over lang tid har vært ulike kritikkverdige forhold ved Försvarshögskolan trekker Arvidsson inn meg som eksempel. Han viser til at jeg er enplagiatprofessor”, at jeg ”satte en fläck på FHS”, etc. Og derfor fikk jeg i år ”två årslöner i avgångsvederlag för att sluta vid årsskiftet”. Denne fremstillingen gir et forenklet og feilaktig bilde av en langvarig konflikt ved FHS.

Jeg har vært angrepet flere ganger over ca 5 år fra krefter ved Försvarshögskolan. Men jeg påstår at denne saken i og for seg ikke bare handler om meg.  Dette er en mye mer komplisert sak enn det som har kommet frem i svenske medier.  Jeg tror at grunnlaget for de siste års stridigheter ved Försvarshögskolan (FHS) handler om den klare uenigheten om hva som skal prioriteres ved FHS, og ikke minst om offisersutdannelse skal stå i sentrum eller ikke.

I debatten har jeg stått for at offisersutdannelsen er klart den viktigste aktiviteten ved FHS – et syn som noen akademikere ikke deler. Vi har sett en ”kulturkamp” om utviklingen for skolen. Jeg fikk i oppgave å opprette et nytt fagfelt som var mer militærpraktisk, og som jeg sammen med flere sentrale offiserer prioriterte på bekostning av fagfelt som enkelte andre akademikere ville prioritere. Det at jeg var utlending gjorde kanskje at jeg var lettere å ramme, siden jeg ikke hadde et nettverk av gode kolleger i akademia som kjente meg godt og visste hvem jeg var og som kunne støtte meg her i Sverige.

De som nå rammes av denne virkelighetsbeskrivelsen vil trolig avvise dette. De vil hevde at deres kritikk mot meg utelukkende har vært av hensyn til den seriøse og uavhengige vitenskap. Men la oss se på noen fakta i denne saken.

Det svenske vetenskapsrådet formulerte i februar 2009 kritikk mot meg.  Selv om jeg to ganger tidligere i 2007 og 2008 hadde vært utsatt for ekstern granskning igangsatt av FHS, og hvor jeg ble ”frifunnet” begge ganger, valgte daværende rektor ved Försvarshögskolan å legge saken fram for det domstollignende organet Statens ansvarsnämnd (SA). SA har i det svenske samfunnet til oppgave å se til at blant annet professorer gjør sitt jobb.  Man ”prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar” .

De kom den 23. juni i 2009 fram til at: ”Försvarshögskolan har inte lagt fram någon utredning som visar att Nils Marius Rekkedal, gjennom sitt arbete med angivet manus eller på annat sätt under aktuell tid, åsidesatt några skyldigheter i anställningen på ett sätt som bör föranleda disciplinpåföljd. Ärendet ska därför avslutas utan ytterligare åtgärder”.

Jeg har nå blitt gransket fem ganger som følge av uroen ved Försvarshögskolan. Fire av fem ganger har jeg blitt ”frifunnet”. Siste gangen av et domstolslignende organ.  Etter dette var jeg så sliten at jeg ba om ”luftforandring”.  Jeg har etter eget ønske tjenestegjort ved den finske Försvarshögskolan fra april 2010. Å gå tilbake til FHS slik institusjonen har utviklet seg følte jeg var uaktuelt, og jeg har derfor selv bedt om å få slutte fra kommende årsskifte.

Etter at jeg kom til Helsinki våren 2010 ble jeg forsøkt svertet også der. Man fremførte de tidligere publiserte påstander, denne gangen i det svenskspråklige Hufvudstadsbladet. Da man på nytt skrev om dette nå i høst mente jeg at nå fikk det være nok. Og derfor måtte man ta inn følgende rettelse den 24. september 2011:  ”Hbl skrev 10.9 2011 att professorn i krigsvetenskap Nils Marius Rekkedal tvingats avgå med två års lön. I hans avtal med Försvarshögskolan står dock att han slutat på egen begäran. Påståendena om att Rekkedal inte följt god vetenskaplig sed grundar sig på Vetenskapsrådets utlåtande. Enligt Statens ansvarsnämnd har han inte gjort sig skyldig till handlingar som kräver disciplinära åtgärder eller åsidosatt sina skyldigheter i det manus och under den tidsperiod som granskats”.

Svenske Dagens Nyheter måtte den 10. september 2011 ta inn følgende rettelse: ”DN RÄTTAR. Nils Marius Rekkedal var professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm, inte i militärhistoria, som DN felaktigt uppgav i fredagens tidning. Rekkedal, som köpts ut med två årslöner, påpekar att han enligt avtalet med Försvarshögskolan slutat på egen begäran” (På s. 9 ).

Det er en litt mer komplisert verden som her beskrives, enn den forenklede som nå ved flere anledninger har blitt presentert i bl a SvD.

Nils Marius Rekkedal, professor

Arkiv