Annons

Ledarbloggen

SvD

SvD

Det är glädjande att så många aktörer i den säkerhetspolitiska debatten har fokus på Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, skriver Matti Björk, informationschef Rikshemvärnsavdelningen, Försvarsmakten

Som Claes Arvidsson konstaterar på ledarplats 16/1 har den nationella dimensionen blivit allt viktigare. Med sina 40 bataljoner (varav en på Gotland), en mycket hög beredskap och stor uthållighet utgör det reformerade hemvärnet den nationella, territoriella bottenplattan i försvaret av Sverige.

Att finnas över ytan – hela tiden – ger Försvarsmakten stora möjligheter att stödja samhället vid kris och katastrofer. En förmåga som ytterligare förstärks med inrättandet av regionala staber, vilka underlättar samverkan med andra myndigheter på lokal nivå och effektivare ledning av hemvärnsförbanden under insats.

Försvarsmaktens nya personalförsörjning lider helt naturligt av en del ”barnsjukdomar”, men rekryteringen går i huvudsak bra. Vilket ger oss anledning att vara både stolta och glada.

Lokal närvaro i hela landet har visat sig vara en framgångsfaktor i detta arbete. Det är för tidigt att dra några slutsatser för det långsiktiga rekryteringsläget för Försvarsmakten som helhet, men vi kan konstatera att hemvärnet hittills har nått upp till satta rekryteringsmål. Dock står hemvärnet inför stora utmaningar med att årligen nå upp till den omsättningsrekrytering som kommer vara nödvändig.

Hemvärnet har sin grund i frivillighet. En frivillighet utan anställningsförhållande till Försvarsmakten som ställer stora krav på meningsfulla uppgifter och kvalificerade övningar.

Det krävs ett särskilt gott ledarskap på alla nivåer i Försvarsmakten för att klara av den utmaningen. Den frivillighet som hemvärnet grundar sig på, utgör också grunden för en samhällsförankring med en mycket lång tradition.

Utvecklingen av hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna till ett mer kvalificerat, rörligt förband med egna ingenjörsplutoner, CBRN-plutoner och flyggrupper ger inte bara ett attraktivare hemvärn. Det ger Sverige handlingsfrihet i en alltmer svårbedömd säkerhetspolitisk framtid.

Matti Björk

Informationschef Rikshemvärnsavdelningen, Försvarsmakten

Arkiv