Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

På ledarsidan i Svenska Dagbladet 2014-02-19 diskuterar Sanna Rayman det oredlighetsärende som hanterats vid Högskolan i Jönköping.

Vi vill därför klarlägga följande:

Högskolan i Jönköping har vidtagit åtgärder och hanterat ärendet i enlighet med de riktlinjer som finns för handläggningar av anmälningar av denna typ. Högskolans oredlighetsnämnd har, med hjälp av externa sakkunniga och högskolans jurist, utrett ärendet och lämnat ett yttrande till rektor som fattat beslut att oredlighet föreligger.

Själva oredlighetsbegreppet saknar, som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet (VR) konstaterat i en skrivelse till regeringen redan 2013-03-19, en nationellt enhetlig definition. Därmed kan, som Mille Millnert uppmärksammat i Universitetsläraren 9-13, begreppet innefatta allt från smärre avvikelser från god vetenskaplig sed och slarv till grovt fusk.

När det gäller påföljd för konstaterad oredlighet så finns ingen nationell samstämmighet, vilket även uppmärksammas av SUHF och VR i ovan nämnda skrivelse.

Högskolans bedömning, att ingen ytterligare påföljd bör ges utöver själva beslutet om oredlighet, grundar sig på Oredlighetsnämndens bedömning av graden av oredlighet och att risken för fortsatt oredlighet är liten. Det fullständiga beslutet återfinns på högskolan under diarienummer 13/60-239.

Högskolan i Jönköping

Arkiv