Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I vissa utlännings- och medborgarskapsärenden granskar Säkerhetspolisen om personen i fråga kan tänkas utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det kan röra sig om misstankar om exempelvis terrorism, som behöver utredas.

Säkerhetspolisen kontrollerar då den misstänktes bakgrund, och lämnar ibland rekommendationen till Migrationsverket, som är den instans som fattar besluten, att avslå ansökan om uppehållstillstånd eller medborgarskap.

Visserligen är det sällsynt att personen i fråga kan avvisas ur landet, men utredningen innebär ändock en insats för säkerheten, då man kan förebygga och förhindra eventuella hot.

Av oklara anledningar är denna del av Säkerhetspolisens arbete dock krympande.

I Säkerhetspolisens nyss utgivna årsrapport för 2009
redogörs de senaste siffrorna för säkerhetsärendena.

”2009 granskade säkerhetspolisen cirka 680 av de 24200 asylansökningar som gjordes. Av dessa utreddes 69 på djupet. I yttranden till Migrationsverket förordades att ansökan borde avslås i 6 fall.”

Sex avslag – kanske aktiva terrorister – förra året, alltså. En varannan månad. Är det mycket eller lite?

Jämför med de föregående åren. 2008 granskades 800 av 24400 asylansökningar, varav 237 djupgående, vilket ledde till rekommenderade avslag i 4 fall. 2007 granskades 1200 av 36200 asylansökningar, i 121 fall djupare, vilket gav 14 rekommenderade avslag. 2006 granskades cirka 1000 av 24000 asylärenden, varav 140 djupgående, vilket gav 25 föreslagna avslag.

Säkerhetspolisen tycks ha gått från en nivå på runt 1000 granskningar, och långt över 100 djupgående undersökningar, per år, till runt 700 per år. Det är inte otänkbart att denna nedgång också avspeglar sig i upptäkterna av hotfulla personer.

2006 fann Säkerhetspolisen en säkerhetsrisk varannan vecka, ungefär, och idag finner man en varannan månad.

Det kan finnas en rad förklaringar. Strömmen av asylsökande ser olika ut från år till år. Migrationsverkets kortade handläggningstider och schablonmässiga hantering av asylsökande från enskilda regioner kan spela in. Men det kan också vara så att Säkerhetspolisen prioriterat ner granskningen av asylanter till förmån för annan verksamhet.

Det är i så fall illavarslande.

Arkiv