Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

På dagens ledarsida finns en kortad version av nedan text. Repliken gäller den diskussion som föranletts av Göteborgsforskarna Staffan I. Lindbergs och Richard Svenssons bok Rösträtt till salu, som bygger på World Values Surveys data. Repliken är skriven av Bi Puranen som är Generalsekreterare i World Values Survey (WVS) samt  Principal Investigator för WVS Sverige och ger en lite annan bild av WVS-resultaten.

Här följer den fullständiga versionen av repliken:

———–

 

Replik angående forskarhatten, demokratiattityderna och World Values Survey

 

Under de senaste fyra decennierna har många ledande forskare uttryckt oro över att stödet för demokratin minskar – samtidigt har andra visat på motsatsen. Frågan är viktig. Det senaste inlägget  där en sådan oro uttrycks görs i boken “Rösträtt till salu – det nya hotet mot demokratin” skriven av Staffan Lindberg och Richard Svensson. Där drivs tesen att unga i Sverige blir allt mer skeptiska till demokrati och att detta till dels är friskolornas fel. Resultat från World Values Survey (WVS) används som belägg. Om dessa belägg granskas i ett vidare, globalt perspektiv framträder en mindre dramatisk bild. Några av de resultat som framkommit med stöd av WVS är följande:

 

Sverige är ett av de länder – eller rentav det land i världen – som ser mest positivt på demokrati. Detta gäller även för de unga. Däremot finns det en generell global nedgång vad gäller demokratins betydelse som är högre bland unga än bland äldre, så ock i Sverige. Detta har förstås inget med vårt skolsystem att göra.

Den globala nedgången är störst bland de gamla demokratierna. En förklaring till detta är att  ju högre andel emancipativa (frihetliga) värden människor ger uttryck för, desto mer kritiska blir de mot institutioner. De kräver rätt att själva fatta sina beslut och har ökad tolerans mot oliktänkande (som då också vågar visa sina tankar). Sverige är det land i världen som har högst andel emancipativa värden och det har varit så  i decennier nu. Nedgången för unga är således ett kvitto på att demokratin fungerar – inte tvärtom.

 

Det finns en vitt spridd uppfattning att demokrati handlar om omfördelning av resurser. Resultaten från WVS visar på en annan innebörd av demokrati (där omfördelningsidén har det lägsta förklaringsvärdet). Den starkaste drivkraften är snarare de frihetliga värdena, som genererar just kritiskt tänkande. Rätt till egna val (t.ex. abort, skilsmässa och HBT-frågor), jämlikhet (kvinnors lika rätt i politik, arbetsliv och utbildning), att göra sin röst hörd (även inom sociala media), autonomi (oberoende är en värdefull egenskap i barnuppfostran; lydnad är det inte). Emancipativa värden korrelerar med en individualism som inte är själupptagen, liksom med humanism, tillit, altruism, medborgerliga rättigheter, gruppengagemang och innovativt tänkande. Starka bakomliggande faktorer som förklarar ett lands position är BNP (ekonomisk utveckling), teknisk utveckling och kunskap. De länder som har högst andel utbildade är också de som har högst andel frihetliga värden. På så sätt spelar utbildning en central roll, men inte på det förenklade (och politiserade) sätt som drivs i nämnda bok.

 

En bidragande förklaring till de generellt lägre värdena för de yngre, globalt sett, kan vara att en äldre generation som inte alltid har levt i ett demokratiskt samhälle värdesätter utvecklingen mot detta i högre grad. Yngre generationer, som inte har upplevt hur det är att leva I ett icke-demokratiskt samhälle, värdesätter inte demokratin i lika stor utsträckning. När de äldre går ur tiden minskar således andelen som anser demokrati vara viktigt.

WVS-data kan laddas ner av vem som helst via vår hemsida: resultaten är fria att användas och utan kostnad. Där finns också referenser till hundratals publikationer vad gäller demokratiutvecklingen i världen. Den som vill ha än mer på fötterna kan söka på World Values Survey på Google scholar.

 

Bi Puranen

Generalsekreterare i World Values Survey (WVS)

Principal Investigator för WVS Sverige

Senior Research Fellow på Institutet för Framtidsstudier

Arkiv