Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag låter sällan de fullständiga frågor jag får från läsare synas i bloggen, främst av utrymmesskäl, eftersom jag vet att åtskilliga inte uppskattar uppsatsliknande blogginlägg. Många frågor är nämligen textmässigt långa. Eftersom smaken är delad förekommer det emellertid kritik – vissa läsare insisterar på att jag publicerar även frågornas utformning. Idag gör jag därför ett undantag från min regel och låter publicera även själva frågan. Det rör sig om en nationell definitionsfråga av en art som ganska ofta trillar ned i mejlboxen.

Frågan lyder så här: Jag har under ett dygn eller så slagit mig blodig mot svenska Wikipedia och dess Runebergssida. Jag är inte sämre karl än att jag kan vika mig för någon som vet mer, och jag hoppas att du kan vara denne någon. Jag hävdar nämligen med en dåres envishet att Johan Ludvig Runeberg, denne ikon bland finlandssvenska författare, föddes i Jakobstad i Sverige 1804. Jag tror mig dessutom minnas att det var av västsvenska föräldrar, eller att åtminstone fadern kom från Västerbotten. Jag hävdar också, dock med viss reservation, att han avled i Ryssland, eller åtminstone i det ryska imperiet – man kan ju hävda att Storfurstendömet Finland var relativt självständigt inom imperiet, och att Finlandstanken vid det laget frodades (det kan man ju utläsa mellan raderna redan när huvudstaden i furstendömet flyttades från Åbo till Helsingfors 1812). Det är med andra ord en fråga om definitioner. På svenska Wikipedia kan man läsa att han föddes i Finland och dog i Finland. Motiveringen är där att Finland kallades Finland redan före kriget 1808–1809. Jag hävdar, efter att ha läst John Chrispinssons bok Den glömda historien att dagens Finland kallades ”Östsverige”, analogt med ”Västsverige”, och att det bara var landskapet ”Egentliga Finland” som gick under den förra beteckningen. Vi pratar ju ändå om en del av landet som varit svenskt längre än Skåne har varit det. Så i vilket land föddes egentligen karln enligt den tidens (och nutidens) konventioner, och i vilket land dog han?

Här följer svaret:

På 1200-talet syftade begreppet ”Finland”, liksom dess finska motsvarighet Suomi, på den sydvästra del av den nuvarande republiken som från och med 1600-talet har kallats Egentliga Finland (fi. Varsinais-Suomi). I centrum för området stod under medeltiden det framväxande biskopssätet Åbo. Ordet Finland (Fialanda) nämns i urkunder första gången 1209, ordet Suomi (Sum) år 1240.

Dessvärre vet vi inte vad 1200-talssvenskarna vanligtvis kallade hela det nuvarande Finland. Om vi utgår från 1300-talets terminologi förefaller det som om man gärna nyttjade termen ”Österlanden” (lat. partes orientales) eller ”Österland”. Men redan under 1300-talets andra hälft började folk, åtminstone öster om Bottenhavet, använda termerna Finland och Österland som synonymer, varefter språkbruket varierade kraftigt.

På 1520-talet tycks det som om Österland försvann som allmänt begrepp, utkonkurrerat av Finland. I den situationen var det inte underligt att man lade till ”Egentliga” framför den territoriella benämning som ordet Finland ursprungligen syftat på, för att skilja landskapet från den större geografiska enheten. Formellt upphöjdes Finland till storfurstendöme av Johan III, en term som främst syftade till att öka den svenske kungens prestige (ju fler titlar, desto högre status) men som överlevde och gavs politisk betydelse när Finland år 1809 avträddes till Ryssland.

Mot denna terminologiska bakgrund kan man med fog hävda att Runeberg föddes i Finland, om man utgår från vad landsdelen kallades. Om man däremot vill poängtera nationstillhörighet är det betydligt mer korrekt – både enligt dåtida och nutida språkbruk – att säga att han föddes i Sverige, eftersom han såg dagens ljus före freden i Fredrikshamn.

Så var dog han? Runeberg avled i Storfurstendömet Finland, som var autonomt (självstyrande) i förhållande till Ryssland. Finland var inte en del av Ryssland utan hade egna lagar och egna politiska församlingar. Att säga att Runeberg dog i Ryssland är alltså, formellt sett, felaktigt. Däremot ingick storfurstendömet självfallet i tsarens imperium, men det är en annan sak. Sådana riksbildningar – med idel självstyrande provinser, personalunioner och biländer – var mycket vanliga före uppkomsten av dagens nationalstater, men de är ovanliga idag, vilket gör det svårt för nutidsmänniskan att utan vidare inse hur systemet fungerade och hur de olika områdena definierades statsrättsligt på den tid det begav sig. Om de sista tsarerna fått sin vilja igenom skulle Finland på sikt ha förryskats och mist sin autonomi, men så långt gick det aldrig. Första världskriget och utropandet av Finlands självständighet kom emellan.