Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Det sägs att folk längst upp i Norge, vid kusten mot Norra ishavet, överlevde den senaste istiden för att därefter utveckla en kultur som brukar kallas Komsakulturen. Vad säger forskarna om detta idag?

Dylika idéer var populära under första hälften av 1900-talet, men för att kunna bevisa att folk har överlevt en istid krävs arkeologiska belägg som är äldre än istiden. Sådana har inte påträffats i Norge, varför denna idé förblir just en (osannolik) idé. Det fyndkomplex som tidigare kallades Komsakulturen är av betydligt yngre datum, men det är likväl äldre än flertalet andra norska stenåldersfyndplatser, detta eftersom kusten (både den i söder och den i norr) blev isfri förhållandevis tidigt.

Begreppet Komsakulturen myntades sedan Anders Nummedal hittat lämningar efter stenåldersboplatser vid Komsafjället i Alta 1925. Vissa arkeologer menade länge att fynden stammade från en kultur som växt fram från Tromsø i väster till Kolahalvön i öster, och de hävdade att detta torde ha skett separat i förhållande till de äldsta stenålderskulturerna längre söderut. Kulturen skall ha uppstått genom invandring österifrån mellan 10 000 och 7 000 f.Kr. och bestått till yngre stenålder. Sådana, eller liknande, redogörelser kunde man bland annat läsa i de läroböcker vi hade när jag läste arkeologi vid Lunds universitet på 1980-talet.

Idag har dock forskarna lämnat denna uppfattning bakom sig. För det första har man hittat så många olika typer av fynd inom det hypotetiska kulturområdet att det är omöjligt att tala om en enhetlig kultur. För det andra har man vid jämförelser med fynd längre söderut vid kusten (”Fosnakulturen”) funnit så stora likheter att det numera verkar mest sannolikt att samma typ av människor har spritt sig från söder mot norr. Ytterst skall dessa Norges första invånare ha stammat från den så kallade Ahrensburgkulturen i dagens Nordtyskland, Beneluxområdet och östra England.