Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Var låg det land som i fornnordiska och äldremedeltida källor benämns Bjarmaland? Och vilket folk motsvaras av termen bjarmer?

Svaret är att landet är lättare att definiera än folket. Bjarmaland, eller ”Biarmia”, är en fornnordisk term för ett område som idag ligger i norra Ryssland. I norrmannen Ottars reseskildring, som nedtecknades av (eller på uppdrag av) den engelske kungen Alfred den store på 890-talet, avses uppenbarligen Vita havets sydkuster och landet vid floden Dvina. De mest kända norska Bjarmalandsfärderna ägde rum på 1000-talet och skildrades två sekler senare av Snorre Sturlasson. Vi har ingen anledning att betvivla att många norska köpmän och storbönder reste längs kusten till regionen, åtminstone innan Novgorods expansion på 1200-talet försvårade för handeln med bygdernas folk.

Men vilka var bjarmerna? En gammal hypotes gör gällande att det är samma ord som går igen i staden Perm i Uralområdet (bjarmer = permer). Denna gissning – för mer än så är det inte – tar fasta på att både bjarmerna och folket vid Perm utmärkte sig genom pälshandel. Andra forskare har antagit att termen bjarmer inte syftar på ett specifikt folk utan på en mängd stammar som levde i det vidsträckta området, till exempel karelare, samer och de grupper som ibland kallas tjuder.

Förmodligen lär dilemmat aldrig klaras upp. De medeltida källornas upphovsmän var själva intresserade av ämnet och erkände öppet sin okunskap. Ottar jämförde bjarmerna och samerna med varandra och menade att de talade liknande språk, men att bjarmerna var bofasta medan samerna levde ett nomadiskt liv. Dessutom måste vi räkna med att bruket av termen kan ha varierat över tiden. När Ottar uttalade sig om bjarmerna tycks han ha syftat på ett specifikt folk som levde i en specifik bygd. Något sekel senare förefaller termen snarare ha använts om kringresande handelsmän än om ett särskilt folk. I mitten av 1200-talet slog till råga på allt andra termer ut bjarmbenämningarna, varför det är omöjligt för en nutidsmänniska att identifiera bjarmerna med senare invånare i området.