Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Stämmer det att Karl IX utmanade Kristian IV på duell under Kalmarkriget? Blev duellen av? Eller är hela historien en skröna?

Det är ingen skröna. Utmaningen skedde efter det att de danska trupperna erövrat Kalmar slott den 3 augusti 1611. Den 11 augusti sände Karl IX ett brev, daterat i Ryssby, till Kristian IV, i vilket han utmanade honom på duell: ”…så slå vi thig nu thet sista och yttersta medel före, äffter vi märkia thu est här personligen staddh, att thu på det att yttermera blodh för den skuld icke må utgjutas, begifver dig uthi eigen person efther the gamble Göthers loflige bruk och sedvane uti en kamp med Oss på slätta marken med två av dina Krigsmän riddarmessige af adel uthan argelist, der vela vi ock uthi eigen person möta tig sjelf  tredie. Vi för vår eigen person uti våre blåtte kläder uthen någet kiöris eller harnesk allena med en stormhatt på hufvudet och vår sidevärje i handen. Äfvenså kom du för din persom emot Oss. De andre tu, som vi vele hafve med Oss, skall båda vara uti deras fulla harnesk och den ene hafva två pistoler och sidevärje hos sig, och den andre en muskett och en pistol med sin sidevärje. Låth ock tu de två, som med tig följer, vara lika beväpnade.”

Brevet överlämnades av en kurir, som åtföljdes av en trumpetare. Kristian IV blev förmodligen rejält förvånad, men han blev inte Karl IX svaret skyldig. I ett av de mest förolämpande brev som har skickats till en svensk kung (det finns andra grova exempel, till exempel från Ivan den förskräcklige till Johan III) konstaterar Kristian att Karl kommer att tvingas göra räkenskap inför Gud för sina många illgärningar och för allt det oskyldiga blod han har utgjutit. Han vägrar att anta utmaningen och finner att hela påhittet är ”meget latterligt”. Han skriver också att han vet att Karl är ”skrøbilig og at det er Dig tjenligere at blive bag en varm kakkelovn end at faegte med Os; at Du har meer en god Medicus for nøden, der kan curere din hierne end at møte Os udi en Duel.” Dessutom använder han ord som ”du, din gamle narr” (”Du gamle Gjaek!”) om Karl IX.

Det blev alltså ingen duell. Istället angrep de danska trupperna de svenska ställningarna vid Ryssby den 22 augusti, men Karl IX:s trupper slog tillbaka angreppet. Båda kungarna drog sig därefter tillbaka från fronten. Kristian for hem till Danmark. Karl IX blev kvar i trakten något längre men seglade norrut från Mönsterås den 21 oktober, fick ett slaganfall under resan och avled på Nyköpings hus den 30 oktober.