Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I vissa svenska regentlängder, men inte i alla, möter vi namnet Håkan Röde, som skall ha regerat under andra hälften 1000-talet. Han förekommer sällan i historieböcker. Är man säker på att han har funnits? Och vem var han i så fall?

Enligt Adam av Bremen, som skrev på 1070-talet och alltså är samtida med händelserna, kännetecknades nuvarande Sverige av stora oroligheter efter kung Stenkils död i mitten av 1060-talet. Två kungar som båda hette Erik stred om makten och dog. Stenkils son Halsten försökte regera men blev fördriven. Samma öde drabbade Anund, som kommit från Ryssland för att härska. Sedan valdes Håkan till kung.

Enligt Äldre Västgötalagans kungalängd var Håkan västgöte och stammade från Levene, där han också sedermera begravdes. Han kallades ”röde” och härskade i tretton år. Problemet med kungalängden är att den i nuvarande form kan dateras till 1200-talet och alltså är en sämre källa än Adam av Bremen. Den ger dessutom ett förvirrat kronologiskt intryck: Håkan påstås ha regerat före Stenkil.

Ytterligare en text brukar anföras som belägg för Håkans kungavärdighet. På en runsten vid Hovgården på Alsnö (Adelsö) i Mälaren finns följande inskrift: ”Tyd du runorna. Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt konungen. Tolir och Gylla lät rista, båda makarna efter sig till en minnesvård. Håkon bjöd rista.” Tolir var alltså kungens bryte (förvaltare, uppsyningsman), varför den Håkon som nämns i texten troligen var kung. Eftersom runstenen kan dateras till 1000-talet kan Håkon mycket väl vara identisk med den Håkan som nämns i kungalängden och hos Adam av Bremen. I så fall tycks han ha utövat makt både i Västergötland och i Mälardalen.

Allt sammantaget har vi alltså få skäl att betvivla att Håkan var kung, troligen på 1070-talet och i början av 1080-talet, innan Stenkils son Inge (”Inge den äldre”) grep makten. Nämnas bör att påven Gregorius VII på 1080-talet skrev brev till Inge, i vilka han endast benämner adressaten med initial (I). I ett av dessa brev vänder sig påven till två kungar, I och A, vilka uppmanas införa tionde. Både I och A kallas reges wisigothorum (ordagrant ”visigoternas kungar”, vilket i det här fallet skall utläsas som ”västgötarnas kungar”). Ofta brukar man mena att A syftar på Inges bror Halsten, som alltså har kunnat återkomma som medregent, men bokstaven kan lika gärna syfta på Håkan (lat. Aquinus).

Mer än så vet vi inte. Det har spekulerats i att Håkan var besläktad med en äldre kungaätt och kanske släkt med den från runstenar kände Ingvar (”den vittfarne”), men detta är föga mer än gissningar.