Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Jag har fått en fråga som är relaterad till den populära franska serien om Asterix och hans tappra galler. Hur kommer det sig att formen ”galler” här ideligen brukas om det folk som i övrig litteratur ofta kallas kelter? Är galler detsamma som kelter, eller skall gallerna uppfattas som en grupp inom detta folk?

I själva verket är det samma ord. ”Kelter” är grekiska (Keltoi), liksom alternativformen ”galater” (Galatai, den senare används om grupper som härjade i Grekland och sedermera bosatte sig i Mindre Asien, där de gav namn åt Galatien och blev kända i kristen tradition tack vare ett av aposteln Paulus brev). Romarna latiniserade dessa termer till Galli, ”galler”, låt vara att de tidvis också brukade termen Celtae. Visserligen förekommer det att man i modern tid låter de gamla gallerna i dagens Frankrike, Belgien och Schweiz framstå som en stor undergrupp till ett större keltiskt folk, men detta är alltså, historiskt sett, ett missförstånd.

Det fanns inte mycket som förenade kelterna/gallerna, om vi betraktar dem som en etnisk och politisk företeelse. De var mycket splittrade, skapade aldrig ett imperium utan bara små hövdingadömen och kungariken, och skänktes en specifik ”keltisk” identitet först på 1800-talet, när fransmän, irländare, med flera, sökte efter nationella förgrundsfigurer att knyta an till (ungefär som våra egna förfäder knöt an till vikingarna). Vi vet inte ens om samtliga folk som brukar kallas keltiska talade vad vi idag definierar som keltiska språk, det vill säga språkliga föregångare till iriska, walesiska med flera tungomål.

Ett vanligt fel i historiska översikter är att likställa kelterna med de män och kvinnor som bar upp den centraleuropeiska latènekulturen, som blomstrade från ca 550 till tiden för Kristi födelse. Latènekulturens formspråk har gällt för att vara typiskt keltiskt – när man i vardagligt tal hänvisar till icke-språkliga keltiska företeelser är det huvudsakligen latèneförmål man tänker på. Detta är emellertid en 1800- och 1900-talstolkning. Ingen har kunnat bevisa att de stilar som förknippas med kulturen vittnar om en specifik keltisk politisk eller etnisk identitet. Det är troligare att det har rört sig om konstnärliga modeföreteelser. Många av de grupper som bar upp latènekulturen kan självfallet ha varit keltiskspråkiga, men alla var det förmodligen inte.

Överhuvudtaget fungerade termerna kelter och galler under antiken främst som mediterrana samlingsbenämningar på människor som bodde norr om den grekisk-romerska civilisationen och väster om skyterna. Detta terminologiska bruk var etablerat senast på 400-talet f.Kr. och kan spåras till bland andra Herodotos och Hekataios. Från och med Julius Caesars tid, på 50-talet f.Kr., började romarna uttryckligen skilja mellan folk i öster (germaner) och folk i väster (galler), men det rörde sig fortfarande främst om geografiska samlingsdefinitioner.