Annons

Politik direkt

Lova Olsson

Lova Olsson

Socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om unga på glid  – utan hinder av sekretess. Det föreslår regeringen i morgon, som ett led i kampen mot ungdomsbrottslighet.

Ett etablerat umgänge med kriminella, problem i skolan och kontakt med socialtjänsten före 15 års ålder, på grund av sitt eget beteende.Det är, enligt Brottsförebyggande rådet, några riskfaktorer för ungdomar som fastnar i kriminalitet.

För att fånga upp de unga brottslingarna är det viktigt med ”tidiga, tydliga och samordnade insatser”, poängterar regeringen, som nu vill vässa lagstiftningen.

I en lagrådsremiss, som klubbas i morgon, föreslår justitieminister Beatrice Ask (M) att socialtjänsten ska få rätt att till polisen lämna ut uppgifter om personer under 21 år, utan att – som i dag – hindras av sekretess.

Beatrice Ask (M)

– Vi inför en sekretessbrytande bestämmelse, och ger socialtjänsten möjlighet att dela med sig av information för att kunna förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet, förklarar Beatrice Ask.

Det kan till exempel handla om ungdomarnas adress, familjeförhållanden, kamratkrets och missbruk, samt gjorda insatser från socialtjänstens sida. Polisen bedöms också kunna ha stor nytta av information om planerade tillställningar, som privata fester. ”Med hjälp av sådana uppgifter kan polisen komma i kontakt med den unge och hålla denne under uppsikt samt vara närvarande vid ur den unges perspektiv  olämpliga tillfällen för att förebygga att brott begås”, står det i lagrådsremissen.

En förutsättning för att polisen ska få ta del av uppgifterna är att det ”finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet och att uppgiften kan antas bidra till att förhindra detta”.

– Då måste man kunna ingripa. Ofta är det så med de här ungdomarna att de skolkar från skolan och hänger runt. Socialtjänsten kan ha fått reda på något i sitt arbete, som kan vara intressant för polisen att veta, för det kan handla om miljöer där det förekommer kriminalitet, och inte minst gängbildningar, säger Beatrice Ask.

Samarbete mellan olika myndigheter är redan en självklar utgångspunkt, påpekar hon. Men den långtgående sekretessen inom socialtjänsten har lyfts fram som ett problem.

Den nya bestämmelsen tar sikte på situationer ”där en ung person kan vara i behov av stöd, hjälp och vård för att en negativ utveckling ska kunna stoppas i tid”.

– Polis och socialtjänst har ju båda, var för sig, till uppgift att förebygga att ungdomar hamnar i allvarliga problem. Då måste man kunna kommunicera med varandra, och det här är ett sätt att underlätta det samarbetet, säger Beatrice Ask.

Hon vill också tydliggöra under vilka omständigheter polisen tillfälligt får omhänderta unga under 18 år, för att skjutsa hem dem till föräldrarna eller överlämna till socialtjänsten.

Av förarbetena till dagens lagstiftning framgår att ett sådant omhändertagande endast får användas som ”en yttersta åtgärd”, till exempel om ett barn uppehåller sig i en knarkarkvart eller påträffas på ett hotellrum tillsammans med äldre, asociala personer.

Men möjligheten att ta hand om unga i riskfyllda situationer är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, och bör kunna användas oftare, anser justitiedepartementet.

Regeringen föreslår att det uttryckligen ska anges i polislagen att polisen vid bedömningen inför ett omhändertagande särskilt ska beakta:

* risken att den unge utsätts för brott

* involveras i brottslig verksamheteller

* skadas genom något annat socialt nedbrytande beteende

– Vi tycker att det är viktigt att man kan omhänderta den som är under 18 år, för att ta honom eller henne från en skadlig miljö, säger Betrice Ask.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första januari 2013.

 

Om bloggen

Lova Olsson har bevakat inrikespolitik på SvD sedan valet 2002. Här bloggar hon om nyheter inom rikspolitiken.
Politik direkt-bloggen ska vara en snabb kanal för politiska nyheter. Här kan läsarna bland annat följa de senaste utspelen, förslagen och reaktionerna från politikerna i riksdagshuset och departementen.

Har du ett nyhetstips som du tror skulle passa till Politik direkt-bloggen? Mejla lova.olsson@svd.se

Arkiv