Annons

Kunglig historia

Dick Harrison

Dick Harrison

En frågeställare mailade häromdagen in en fråga om det svenska kungarikets relationer till det medeltida bosniska. Dessvärre tvingades jag svara att jag inte kände till något om detta (och det gör nog ingen annan heller, eftersom vi mig veterligen saknar belägg för att de två monarkierna skall ha stått i förbindelse med varandra), men det aktualiserade en annan fråga, som jag fått många gånger ända sedan 1990-talet. Har det överhuvudtaget existerat ett bosniskt rike? Är inte det ett 1990-talspåfund? Bosnien har väl aldrig varit självständigt, eller?

Jo, det har det. Det bosniska riket är väl dokumenterat och fungerade under en kort tid under 1300-talets andra hälft som en regional stormakt.

Under medeltiden var Bosnien, liksom idag, ett gränsland mellan två kulturella zoner, den katolska och den ortodoxa kristenheten. Landets bergiga natur gjorde det dessutom svårt att ena landet, vilket främjade splittringen. Ungern, Kroatien och Serbien erövrade tidvis stora delar av Bosnien, men ingetdera riket kunde vidmakthålla annat än svag kontroll över sina respektive områden. I synnerhet de ungerska kungarna hävdade ofta, med större eller mindre framgång, överhöghet över hela Bosnien, medan serbiska furstar från 1168 i regel hävdade välde över det sydliga området Hum (dagens Hercegovina). I allt väsentligt styrdes landet av inhemska småfurstar, så kallade zupaner.

Detta scenario förändrades på 1300-talet. Omkring 1318 tog den energiske stormannen Stjepan Kotromanic makten över centrala Bosnien. I mitten av 1320-talet kastade han ut serberna från Hum. Stjepans son Tvrtko I, som regerade mellan 1353 och 1391, underlade sig ett ännu större område och lät år 1377 kröna sig till Bosniens förste kung. Landet gynnades av gruvdrift (silver och bly) och av handeln med omvärlden.

Men storhetstiden blev kort. På 1400-talet sönderföll riket i inbördeskrig, vilket underlättade för de osmanska turkarnas expansion. Turkarna underkuvade landet 1463. Ungrarna gick till motangrepp och lyckades för en längre tid besätta norra Bosnien, men även detta blev turkiskt på 1520-talet.