Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Äldre människor är sämre på att ljuga än yngre, enligt en studie från Nya Zeeland. De har också svårare att genomskåda en lögn, vilket sägs bero på åldersrelaterad försämring av förmågan att känna igen i känslouttryck.

Resultaten visar att såväl äldre som yngre hade lättare att genomskåda en lögn om talaren var en äldre person. Det kan bero på att äldre människors kognitiva förmågor har avtagit, enligt en av forskarna, psykologen Jamin Halberstadt. Att ljuga kräver skärpta sinnen i flera avseenden. Inte minst måste du minnas vad du har sagt så att du inte trasslar till historien i ett senare skede.

Forskarna vid universitetet i Otago delade upp 60 försökspersoner i två jämnstora grupper där den ena bestod av människor med en medelålder av 21 år. Den andra gruppen var i snitt 71 år. Deltagarna tittade på videoklipp med 20 personer som uttryckte åsikter om bland annat storskaliga jordbruk och medicinsk behandling med stamceller. Hälften av talarna var under 30 år och hälften över 60. Två klipp av varje talare visades, en med ett sant påstående och en med en lögn.

Forskarna undersökte också förmågan att uppfatta små och snabba ansiktsuttryck, exempelvis skuld, rädsla och avsmak. Slutsatsen blev att enbart ansiktsuttryck inte gav utslag på åldersskalan, där var de två grupperna jämnspelta. Att yngre ändå är bättre på att känna igen en lögn kan enligt Jamin Halberstadt bero på att lögnaren sänder ut även andra signaler i form av kroppsspråk och röstläge.