Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Före Italiens enande på 1800-talet hade påven en egen stat, som brukar kallas Kyrkostaten. Varför bär inte Vatikanstaten detta namn idag? Varifrån kommer termen Vatikanen?

Kyrkostaten är svensk term. På latin användes andra benämningar, till exempel Status Pontificus, och på italienska ytterligare andra (till exempel Stato della Chiesa, Stati Pontifici och Stato Ecclesiastico). Denna statsbildning gick emellertid, i likhet med övriga italienska småstater, i graven på 1800-talet. Det var aldrig tal om att återskapa den 1929, när Mussolini och påven slöt det avtal som ledde till påvens nya stat. Alltså måste ett nytt namn myntas, och då utgick man från den del av Rom där påven residerade – Vatikanen. Det officiella latinska namnet är Status Civitatis Vaticanae, gärna förkortat Civitas Vaticana, på italienska Città del Vaticano.

Under antiken låg detta område utanför det egentliga romerska stadsområdet och kallades Vaticanum eller Campus Vaticanus (”Vatikanfältet”). Kullen i närheten, som vi känner i historieböckerna under namnet Janiculum, kallades stundom Vatikankullen (lat. Vaticanus Mons eller Vaticanus Collis), en term som även kunde utsträckas till andra höjder på denna sida av Tibern. Efter att hela området övergått till att hänvisas till som Vaticanum gled termen så småningom över till den nutida Vatikankullen.

De som uppehöll sig på Vatikanfältet under antiken var huvudsakligen fattiga romare som inte hade råd att bo i de bättre stadsdelarna, men dessutom använde kejsarna platsen för kapplöpningsspel; under första seklet e.Kr. uppfördes en cirkusanläggning. Platsen var även religiöst betydelsefull sedan ett tempel anlagts till den mindreasiatiska gudinnan Magna Mater. Ur fornkyrkans synvinkel blev Vatikanen av stort intresse eftersom Petrus påstods ha lidit martyrdöden och begravts här. Detta resulterade i att en kultplats växte fram, med en kyrka på platsen för nuvarande Peterskyrkan. Långt senare, framför allt under senmedeltiden, utvecklades detta till en av påvens viktigaste maktbaser, med dagens situation som slutresultat.

Oenighet råder om vad ordet Vaticanus ursprungligen syftade på, det vill säga hur kullen, fältet och området fick sitt namn. Varro, som levde under sista seklet f.Kr., använde sig av en märklig etymologi som härledde ordet ur en gudomlighet vid namn Vaticanus eller Vagitanus. Förklaringen anses dock svag. Troligen går namnet istället tillbaka på en etruskisk bosättning, och eftersom det etruskiska språket i mångt och mycket är en gåta för oss lär vi aldrig kunna räkna ut exakt vad ordet betyder.