Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

”Min fråga inställer sig i ljuset av dagens jihadistiska gruppers uttalade mål om att ’återupprätta kalifatet’. Man säger att detta kalifat återigen skall omfatta alla länder och områden med muslimsk majoritetsbefolkning från Atlanten till Stilla Havet. Vilket kalifat är det som åsyftas? Har det funnits ett kalifat som omfattat alla muslimer efter den första tiden efter Profeten? Kalifatet i Bagdad var stort men omfattade väl aldrig områden i Sydasien som dagens Pakistan eller Indien eller Sydostasien, fastän islam kom till dagens Indonesien redan på 1100-talet och till Sindhprovinsen i dagens Pakistan redan på 800-talet. Det osmanska riket, som stundom kallades kalifat, var också stort men omfattade långt ifrån alla muslimska områden i världen.”

Med kalif avses en ämbetsinnehavare som uppfattas som ställföreträdare för, och därmed efterträdare till, profeten Muhammed. Kalifen är, för den som tror på hans ämbete, rättmätig ledare för alla muslimer. Kalifatet är det område över vilket kalifen utöver sin makt. På grund av den politiska och religiösa splittringen inom islam har dock ett övergripande kalifat som verkligen erkänts av alla muslimer endast existerat under några decennier på 600-talet, efter Muhammeds död år 632. Därefter har ett flertal dynastier gjort anspråk på kalifvärdigheten, men utan att uppnå allmänt erkännande. Inom sunniislam brukar man framför allt räkna med umayyadkalifatet (661–750, med Damaskus som främsta säte), abbasidkalifatet (750–1517, med Bagdad som huvudsäte till 1258, därefter Kairo). Det främsta shiamuslimska kalifatet var det fatimidiska (909–1171, först baserat på Tunisien, därefter på Egypten). De sunnimuslimska osmanerna, som härskade från Konstantinopel, uppges ofta ha tagit över kaliftiteln i samband med att de erövrade Egypten 1517, men i själva verket dröjde det till andra hälften av 1700-talet innan de började göra officiellt anspråk på den. Osmanernas kalifat upphörde att existera 1924, då det avskaffades av Mustafa Kemal. Dessutom har det funnits ett antal kalifat i Nord- och Västafrika, till exempel almohadernas kalifat under medeltiden och Sokotokalifatet på 1800-talet. Härskaren av Hijaz i Västarabien upprättade ett kalifat år 1924, sedan det osmanska kalifatet fallit, men väldet kollapsade omgående när Ibn Saud erövrade territoriet i de krig som ledde till skapandet av Saudiarabien.

Till svårigheten att definiera vad ett kalifat innebär kommer att olika grenar av islam har olika uppfattningar i frågan om hur en kalif skall utses. Sunnimuslimer brukar mena att en kalif skall väljas till sitt ämbete, enligt en tradition som etablerades redan på de första kalifernas tid. Shiamuslimer menar att en kalif skall vara utvald av Gud och tillhöra Muhammeds egen familj – men de olika grenarna av shia har varit, och är, oeniga rörande vilka ättlingar som skall räknas som rättmätiga kalifer.

IS och dess anhängare i Irak och Syrien har sedan 2014 gjort anspråk på att härska över ett nytt kalifat. Det var i samband med utropandet av kalifatet den 29 juni 2014 som termen IS, ”Islamiska staten”, myntades; dessförinnan användes förkortningarna ISIL, ”Islamiska staten i Irak och Levanten”, och ISIS, ”Islamiska staten i Irak och Syrien”. Ingen annan muslimsk stat har dock erkänt sig som underordnad IS och därmed sanktionerat det nya kalifämbetet med Abu Bakr al-Baghdadi som kalif (”kalif Ibrahim”). Anhängarna till IS menar sig dock ha återupprättat det ursprungliga kalifatet och strävar följaktligen efter att samla alla muslimer på jorden under sitt välde.

Det finns alltså en koppling till det ursprungliga 600-talskalifatet, men i allt väsentligt är idén om ett världsomspännande kalifat ett modernt påfund. Männen bakom IS är inte ensamma om att ha lanserat konceptet. Liknande rörelser har gjort sig gällande i Pakistan. Den mest kända internationella rörelsen som arbetar för ett storkalifat på jorden är Hizb ut-Tahrir, en islamistisk rörelse som grundades 1953 och som har etablerat sig i många länder.