Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Varifrån kommer uttrycket ”akilleshäl”? Det introduceras ju inte av Homeros, som inte nämner någonting om hälen ifråga, trots att han skriver mycket om Akilles. Hur länge har vi använt uttrycket i överförd bemärkelse?

Bakgrunden till begreppet akilleshäl är sagan om hur Thetis, moder till hjälten Akilles, en av huvudpersonerna i berättelserna om trojanska kriget, sökte skydda sonen genom att doppa honom i floden Styx. Thetis hade hört en spådom att Akilles skulle dö ung, men i och med doppet blev han osårbar. Dessvärre var modern tvungen att hålla fast i hälsenan medan resten av den blivande hjältens kropp var i vattnet, varför just hälen inte påverkades av den magiska kraften i Styx. (Alternativa förklaringar till odödligheten finns – till exempel att dödligheten skulle ha bränts bort av helig eld – utom på hälen, där Thetis höll fast.) När Akilles därför, i ett framskridet skede av trojanska kriget, träffades av en pil – antagligen förgiftad – som den trojanske prinsen Paris avlossade mot just hälen sårades han dödligt och dog.

Såsom frågeställaren påpekar nämns inget av detta av Homeros. När Iliaden slutar lever Akilles fortfarande. Historien om Akilles död dyker upp först i långt senare skrivna källor. I sjätte sången av Vergilius romerska epos Aeneiden anges att Paris, med gudomlig hjälp, sköt den dödande pilen mot hälen, men det sägs inget om att Akilles skulle ha varit osårbar i övrigt. Däremot dyker historien upp i Publius Papinius Statius ofullbordade epos Achilleiden, som skrevs under första århundradet e.Kr.

Det skulle dröja mycket länge innan begreppet akilleshäl började användas som metafor för någons ”svaga punkt”. En förutsättning var att den grekiska antiken skulle bli populär och influera kultur i bred bemärkelse, inklusive talesätt. I Västeuropa lät detta vänta på sig till nyklassicismens dagar under andra hälften av 1700-talet, och det metaforiska uttrycket kan inte beläggas i skrift förrän på 1800-talet. De äldsta svenska exemplen jag känner till stammar från 1860-talet.