Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

I äldre litteratur förekommer det gott om hänvisningar till amazoner lite här och var på jorden. Har de någonsin lokaliserats till Norden?

Javisst. Uppgiften finns i den tyske historieskrivaren Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, ”Hamburgkyrkans ärkebiskopars bragder”, ett verk uppdelat på fyra böcker som skrevs på 1070-talet. Tyvärr var tyskens kunskaper kraftigt begränsade, varför det mesta han säger om östersjöområdet bortom Danmark är vagt, motsägelsefullt och svårbegripligt. Till dessa partier hör hans redogörelser för amazonernas land.

Detta krigiska kvinnofolk bor, skriver Adam, vid havets stränder inte långt från svear och götar, närmare bestämt i det område som kallas kvinnolandet (lat. terra feminarum). Hela samhället består av kvinnor, och de män som nalkas dem blir bryskt tillbakavisade. Hur får de då barn? Jo, det finns flera teorier, vet Adam att förtälja. Enligt en hypotes blir de havande av vattnet de dricker. Enligt en annan avlar de barn med förbiresande köpmän eller med krigsfångar. En tredje gissning går ut på att de får barn med hjälp av andar, vilka sägs vara vanliga i dessa trakter. Om det födda barnet är av manligt kön blir det förskjutet och föraktat, men flickebarn tas väl emot och uppfostras till fullvärdiga medlemmar av samhället.

Var i Norden skall amazonerna ha levt? Inte i Svealand och Götaland; dessa områden nämner Adam i andra textställen. En möjlighet är att Adam har blandat ihop det fornnordiska ordet kvænir (kvinnor) med ordet kvenir (kväner). ”Kväner” var utomståendes benämning på de nordliga finsk-ugriska grupper som koloniserade bland annat Bottenvikens kustland. Den motsvarande finska termen är kainuulaiset; i senare källor förekommer termen kajaner. Folket bedrev jakt, fiske, boskapsskötsel och jordbruk. Deras område, Kvänland (fi. Kainuu), utgjordes av spridda bygder och är svårt att definiera på en karta. Politiskt var kvänerna oberoende, men stundom erkände de överherrar, såsom fursten av Novgorod eller någon norsk storman i Hålogaland.

Men hade verkligen dessa forn-tornedalingar kolonier av krigiska kvinnor runt om hörnet? Föreligger det ett verkligt samband mellan orden kvænir och kvenir? Levde amazoner i Lule och Torne älvdalar på 1000-talet? Eller har Adam måhända blandat ihop amazonerna med sejdkvinnor, mäktiga kvinnoschamaner (”völvor”), vilka spelade en stor roll i den förkristna religionen? Finns det en länk till de skildringar i eposet Kalevala som ger vid handen att de finska hjältarnas fiender i det nordliga landet Pohjola regerades av matriarken Louhi…?

Om dessa frågor kan man spekulera länge. Ingen vet något med säkerhet.