Annons

Historiebloggen

Dick Harrison

Dick Harrison

Inom vissa ortodoxa kyrkor har det funnits så kallade styliter, det vill säga pelarhelgon. Har detta förekommit även i den västliga kulturkretsen?

Stylitismen (av det grekiska ordet stylos, pelare) var ursprungligen ett syriskt fenomen under senantiken. På 300- och 400-talen utvecklades i Syrien en särskild typ av vördnad för asketer. Enligt historikern Peter Brown berodde detta på en kombination av det senantika välståndet på den syriska landsbygden och det sociala vakuum som inträdde när de klassiska antika institutionerna började försvinna. De syriska asketerna kom att fylla en viktig funktion i lokalsamhället. Stundom manifesterades deras helighet genom en verkligt extrem form av askes: de bokstavligt talat bosatte sig högst upp på pelare. 400-talets styliter, såsom Sankt Simeon Styliten d.ä. (d. ca 459), drog till sig pilgrimer från hela den kristna Östern och även från fjärran regioner som Pyreneiska halvön, Gallien, Britannien och Italien. Väl att märka kontrollerades styliterna inte av biskoparna. Styliterna kunde själva bli politiska maktmänniskor av rang. Det var inte ovanligt att kejsarna frågade dem om råd i viktiga frågor.

Men i väster uppkom aldrig någon stylitism. Förhållandet är desto mer uppenbart eftersom ett försök att införa denna variant av helighet även i Västeuropa bevisligen gjordes. Asketen ifråga, en langobard vid namn Vulfilaic (sedermera dyrkad i Frankrike som lokalhelgonet Saint-Walfroy), besöktes år 585 av Gregorius av Tours, för vilken han berättade sitt livs historia. Den imponerade Gregorius infogade berättelsen i sin Decem Libri Historiarum.

Vulfilaic hade, enligt vad han berättade för historieskrivaren, lagt sig vinn om att omvända den hedniska befolkningen på landsbygden utanför Trier till kristendomen. Under sin mission tog han för vana att utmärka sig genom extrem askes. Från höst till vår stod han tappert på en pelare och vägrade att kapitulera inför den bitande vinterkylan. Tånaglarna föll av och regnet frös till is i hans skägg. Efter att ha lyckats omvända hedningarna fick emellertid Vulfilaic problem med de kyrkliga myndigheterna. Biskoparna beordrade honom att lämna pelaren och leva som en vanlig människa. De sade rent ut att han under inga omständigheter kunde tillåtas tävla med Sankt Simeon i asketisk levnad. Dessutom poängterade de att platsen inte var lämplig för pelarhelgon på grund av klimatet. Vulfilaic lydde delvis biskoparnas order – han började åtminstone inta sina måltider på fasta marken. Men pelaren stod kvar och Vulfilaic utnyttjade den ofta. En dag lurade en biskop bort honom längre än vanligt och lät en skara arbetare förstöra pelaren. Den bedrövade Vulfilaic vågade inte resa en ny trots att han av allt att döma fortfarande ansåg att han fullgjorde Guds verk bäst från en upphöjd position. I fortsättningen fogade sig Vulfilaic efter överhetens krav, uppgav sin karriär som frilansande stylit och framlevde sitt liv till Guds ära på ett mer konventionellt sätt.

Det är svårt att tro att biskoparnas inställning motiverades av deras ingående kunskaper om det västeuropeiska klimatet. Vulfilaic, som faktiskt hade stått på pelaren under en hel vinter, hade större kunskaper än biskoparna i denna fråga. Biskoparnas uttryckliga hänvisning till Sankt Simeon visar att stylitismen som fenomen var känt för dem. De kan alltså ha varit väl medvetna om det samhälleliga inflytande ett pelarhelgon kunde erhålla, ett inflytande de ville reservera åt sig själva och åt sina biskopskyrkor. Vulfilaic var därmed ett potentiellt hot, vars asketiska maktbas måste krossas.