Annons

Faktakollen

Faktakollen

Faktakollen

Diskussionerna om SvD:s faktakoll av Mona Sahlins uttalande om ungdomsarbetslösheten fortsätter. Flera läsare undrar varför S-ledaren får gult ljus när hon använder officiella siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Ett exempel är signaturen Undrande, som skriver:

”Kära Faktakollen, jag ser verkligen fram emot ett svar på frågan på om det över huvud taget är möjligt för en politiker att säga ”Ungdomsarbetslösheten är X procent” och få grönt ljus – och i så fall vilken siffra X ska vara för att politikern i fråga ska lyckas med det”.

SvD har fått kritik för att vi ifrågasätter att en politiker använder statistik från SCB som följer internationella standarder. I debattartikeln i Aftonbladet skrev Mona Sahlin att ungdomsarbetslösheten överstiger 30 procent. ”Nu är 190 000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa i Sverige”, skriver hon.

SCB:s siffror ger Sahlin helt rätt. Enligt statistiken från april, som är den senast tillgängliga, var 194 000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa. Det motsvarar 30,9 procent, enligt samma statistik.

Det skulle tala för att att Mona Sahlin skulle få grönt ljus. Men det finns dock ett men i statistiken. Två saker är viktigt att känna till om SCB:s ungdomsarbetslöshetssiffror:

* Antalet arbetslösa ungdomar jämförs inte mot hela ungdomskollektivet, utan bara mot de som anses tillhöra arbetskraften. Idag finns runt 1,2 miljoner ungdomar i det aktuella åldersspannet i Sverige och av dessa tillhör 627 000 personer arbetskraften. Övriga runt 600 000 personer är till exempel studenter som varken söker arbete eller har något arbete. 194 000 av 627 000 blir 30,9 procent, medan 194 000 av 1,2 miljoner blir 16,1 procent.

* I arbetslöshetssiffran ingår heltidsstuderande som aktivt söker arbete. Det är personer som går i grundskolan, på gymnasiet eller på högskola eller universitet men som också aktivt söker arbete och är beredd att ta ett jobb. Det kan handla om att de söker ett heltidsjobb, men också att de letar efter ett extraknäck. Definitionen för att aktivt söka arbete är att personen sökt minst ett jobb de senaste fyra veckorna.

Egentligen är det inget konstigt med detta. Statistiken följer de regler som FN-organet ILO satt upp. Men samtidigt påpekar SCB att även om ungdomsarbetslöshetssiffrorna på intet sätt är missvisande så bör de ändå kompletteras med denna information. I rapporten ”Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken”, som släpptes tidigare i år och som finns tillgänglig tillsammans med arbetslöshetsstatistiken, tas september 2009 som exempel. Så här skriver myndigheten:

”Under hösten 2009 har arbetslösheten i gruppen 15-24 år varit över 20 procent (sep: 24,3%). Det är självfallet ett mycket högt värde och ett allvarligt problem. Det är just en sådan sifferuppgift, en sådan information som (utan att i sig vara missvisande) behöver kompletteras med ytterligare information. Vad man i detta fall bör framhålla är att ungefär hälften av denna åldersgrupp studerar och ungefär hälften tillhör arbetskraften. Procentuppgiften avser arbetslösheten bland de ungdomar som tillhör arbetskraften (SCB:s kursivering, red anm). I relation till hela befolkningen (i denna åldergrupp) skulle siffran alltså ungefär halveras. En mycket stor del av arbetslösheten utgörs vidare av heltidsstuderande (som söker jobb) – exkluderas denna grupp vore siffran ca 15 procent (av arbetskraften) och ca 7 procent (av åldergruppen).”

SCB påpekar alltså att uppgiften om hur många ungdomar som är arbetslösa behöver kompletteras med dessa uppgifter för att blir rätt uppfattade. ”Problemet är då inte att AKU:s statistik är missvisande utan snarare att en del användare missförstår statistiken. Men det bör också tydligt redovisas att en stor del av de heltidsstuderande, som i AKU anger att de skulle vilja arbeta, är ganska nöjda med sin situation som studerande”, skriver SCB i rapporten.

I SCB-rapporten ”Statistiska meddelandet för första kvartalet 2009″ utvecklas detta. Som titeln säger handlar rapporten om första kvartalet 2009, då ungefär hälften av de arbetslösa ungdomarna också var heltidsstuderande. I undersökningen samlar SCB in information kring hur dessa personer upplever sin situation – ser de sig själva som i huvudsak studerande eller som i huvudsak arbetslös? Så här skriver SCB:

”Under första kvartalet 2009 betraktade sig 88 procent av de arbetslösa heltidsstuderande ungdomarna i åldern 15-24 år som i huvudsak studerande och drygt 10 procent som i huvudsak arbetssökande. Här finns dock skillnader mellan de yngre och de äldre ungdomarna. Bland ungdomar i åldern 15-19 år betraktade sig 95 procent som i huvudsak studerande medan motsvarande andel ligger på 73 procent bland ungdomar i åldern 20-24 år”, skriver SCB.

I debattartikeln i Aftonbladet väljer Mona Sahlin att inte nämna någon av punkterna ovan. ”Med 190 000 arbetslösa ungdomar i landet krävs att regeringen agerar”, skriver hon helt kort. Hon använder alltså SCB:s siffror utan att ge den information som myndigheten själv anser att nödvändig för att förstå dem.

Därmed blir det gula ljuset berättigat enligt Faktakollen. Grönt ljus ges till uttalande som på alla sätt och vis är korrekta och där politikerna gett den information som behövs för att väljaren ska få en korrekt bild. På motsvarande sätt ges rött ljus till uttalanden som är direkt felaktiga. Gult ljus däremot är ett omdöme som ges då politiker inte berättat hela sanningen, vinklat sina uppgifter på ett visst sätt eller bara tagit med delar av tillgänglig information som passar deras syfte.

Däremot finns ett annat fel i Faktakollen. Vi skrev att det totala antalet 15 till 24-åringar i Sverige är 627 100. Det är fel. Som vi skriver ovan syftar den siffran istället på hur många 15 till 24-åringar som ingår i arbetskraften. Den korrekta siffran för antalet ungdomar mellan 15 och 24 år är runt 1,2 miljoner.